Other

Wat is de Pict schaal?

Wat is de Pict schaal?

De PICT-schaal zorgt voor het tijdig identificeren van een palliatieve patiënt en voor de inschatting van de ernst van hun zorgnoden. De PICT-schaal laat de zorgverstrekker toe de palliatieve patiënt tijdig te identificeren ongeacht de aandoening.

Hoeveel procent overlijdt thuis?

Landelijk overlijdt 33% van de mensen met een verwacht over- lijden thuis, 20% sterft in een ziekenhuis, 10% in een hospice, bijna-thuis-huis of de palliatieve unit van een instelling, 35% in een verpleeg- of verzorgingshuis, en 2% elders (figuur 7).

Hoe vaak palliatieve sedatie?

Omdat uit cijfers van het CBS blijkt dat jaarlijks ongeveer 140.000 mensen overlijden, komt het aandeel daarvan waarbij palliatieve sedatie is toegepast uit op 16%.

Wat is Pict?

Palliative Care Indicator Tool (PICT) De PICT is een eenvoudig en praktisch meetinstrument waarmee zorgverleners de palliatieve patiënt tijdig kunnen identificeren, ongeacht zijn of haar aandoening. Het instrument deelt patiënten die als palliatief geïdentificeerd zijn in naar zorgnood en niet naar levensverwachting.

Wat is een palliatief statuut?

Het palliatief statuut is een statuut voor palliatieve patiënten waardoor ze geen remgeld meer betalen voor een huisartsbezoek.

Waar je dood gaat?

Sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw kiezen veel mensen ervoor om in een hospice te sterven. Een hospice is een zorginstelling die speciaal opgericht is voor mensen die stervende zijn.